Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden – Januari 2021 – MDK Flowers & Greens BV

 1. Definities
 2. 1.  MDK:
  MDK Flowers & Greens BV

Zwethlaan 18, 2675LB Honselersdijk


KvK-nummer: 60803576 BTW-identificatienummer: NL854066470 B01

 1. 2.  Website: www.beautanic.nl 
 2. Toepasselijkheid
 3. 1  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van MDK en op elke tot stand gekomen overeenkomst met MDK. Voordat een overeenkomst wordt gesloten, zijn deze algemene voorwaarden ter hand gesteld aan de afnemer. Mocht dit redelijkerwijs niet mogelijk zijn, dan zal MDK voor de totstandkoming van de overeenkomst aan de afnemer bekend maken dat deze algemene voorwaarden bij MDK ter inzage liggen en op verzoek zullen worden toegezonden.
 4. 2  Indien de algemene voorwaarden elektronisch ter beschikking zijn gesteld, dan heeft dat op een zodanige wijze plaatsgevonden dat de afnemer de algemene voorwaarden kan opslaan en deze voor latere kennisneming toegankelijk zijn.
 5. De goederen, koop & levering
 6. 1  De omschrijving van de goederen, de hoeveelheid, de kwaliteit, de prijs, BTW, verzekering, milieubelasting en bezorgkosten zijn beschreven op de website, de catalogus, bestelpagina of bestelformulier. Illustraties, beschrijvingen en andere informatie met betrekking tot bepaalde goederen, met uitzondering van de prijzen, BTW, verzendkosten en milieubelasting, zijn indicatief en dienen alleen als richtlijn. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod en/of de overeenkomst binden MDK niet.
 7. 2  MDK kan de overeenkomst eenzijdig wijzigen waarbij de afnemer de mogelijkheid heeft om de overeenkomst binnen 14 dagen te ontbinden nadat MDK de afnemer op de hoogte heeft gesteld van deze wijziging.
 8. 3  Nadat de afnemer bij MDK een bestelling heeft geplaatst, zal MDK de ontvangst van een dergelijke bestelling indien mogelijk zo spoedig mogelijk bevestigen. Indien deze bestelling langs elektronische weg heeft plaatsgevonden, dan zal MDK deze bestelling onverwijld langs elektronische weg bevestigen.
 9. 4  MDK streeft ernaar alle bestelde goederen binnen de overeengekomen levertijd te leveren. Goederen en diensten zijn altijd afhankelijk van beschikbaarheid. Als uw bestelling of een deel van uw bestelling niet kan worden geleverd, zal MDK u hiervan op de hoogte stellen. Wanneer een product of bestelling (deels) niet beschikbaar is, kan MDK een vervangend product van gelijk of hoogwaardiger kwaliteit leveren, of uw bestelling gedeeltelijk leveren. Als u het vervangende product niet wenst te houden, kunt u gebruik van maken van het herroepingsrecht zoals omschreven in artikel 4.
 10. 5  Indien het door u bestelde product beschadigd of defect wordt geleverd, of indien het een onjuist product is, kunt u binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst van de goederen, de klantenservice op de hoogte stellen via e-mail of telefoon. De klantenservice zal vervolgens zorgen voor een vervanging of vergelijkbaar product.
 11. 6  MDK zal zijn uiterste best doen om ervoor te zorgen dat uw bestelling wordt verzonden op het door u gewenste tijdstip. Indien MDK niet in staat is om een bestelling te verzenden op het door u gewenste tijdstip, wordt die bestelling op een tijdstip verstuurd dat zo dicht mogelijk bij het gewenste tijdstip ligt als redelijkerwijs mogelijk; dit kan zowel eerder als later zijn dan het gewenste tijdstip.

Page | 1

Algemene voorwaarden – Januari 2021 – MDK Plants & Decorations B.V.

 1. 7  MDK zal de goederen leveren op het adres dat u opgeeft in uw bestelling. Het is belangrijk dat dit adres correct is. Wees precies over waar u wilt dat de goederen worden achtergelaten, mocht u onverhoopt niet thuis zijn als MDK levert. MDK aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, voor zover de wet dit toelaat, voor verlies of beschadiging van de goederen indien deze zijn geleverd in overeenstemming met uw leveringsinstructies.
 2. 8  Leven de goederen dienen zo snel mogelijk na ontvangst gepland te worden. Wij bevelen u aan om het geleverde pakket direct te openen en te verzorgen na ontvangst tenzij u besluit dat u gebruik wilt maken van uw herroepingsrecht zoals omschreven in artikel 4.
 3. 9  U heeft altijd de mogelijkheid, zonder enige additionele toeslagen, tot de dag voordat het inpakproces van de order start, veranderingen aan te brengen dan wel om de bestelling te annuleren. Hiervoor dient u de klantenservice te benaderen. Dit is alleen mogelijk als we uw instructies ontvangen voordat uw pakket is verpakt.
 4. Herroepingsrecht
 5. 1  U hebt het recht om een bestelling te ontbinden tot 14 dagen na de dag dat u de bestelde goederen hebt ontvangen. Als u gebruik wilt maken van dit ontbindingsrecht vindt u op www.beautanicshop/herroepingsformulier onder algemene voorwaarden het (digitale) formulier waarmee u dat kunt doen. Stuur de goederen niet eerder terug naar MDK voordat u hiertoe het verzoek heeft ontvangen van MDK (MDK staat altijd in voor de kwaliteit van de goederen en kan deze als gevolg van de aard van de goederen veelal niet hergebruiken). MDK wil hiermee ervoor zorgen geen onnodige belasting op het milieu te generen. Indien u de goederen retourneert dienen de goederen in de originele verpakking te worden verzonden aan het adres genoemd op de factuur. MDK zal uw betaling terugstorten inclusief de milieubelasting en verzendkosten.
 6. 2  De afnemer draagt de rechtstreekste kosten van het terugzenden van de producten.
 7. 3  Tijdens de periode dat de afnemer gebruik kan maken van het herroepingsrecht, zal de afnemer zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de afnemer het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 8. 4  De afnemer is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het voorgaande lid.
 9. Prijzen & betaling
 10. 1  Alle opgegeven prijzen zijn in lokale valuta en zijn correct op het moment van publicatie, maar kunnen onderhevig zijn aan verandering.
 11. 2  MDK kan zich, binnen wettelijke kaders, op de hoogte stellen of de afnemer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst (op afstand). Indien MDK op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 12. 3  Onder de bijzondere voorwaarden zoals vermeld in 5.2 vallen onder meer de verplichting op (gedeeltelijke) vooruitbetaling of betaling van opeisbare facturen die niet zijn voldaan.
 13. 4  Alle prijzen zijn exclusief verzendkosten en zijn inclusief BTW tegen het actuele tarief. MDK garandeert dat er geen verhoging zal plaatsvinden van de vermelde prijzen van producten in haar online shop of catalogus c.q. bestellingen ontvangen tijdens de geldigheidsduur van deze aanbiedingen. De prijzen in de catalogi, speciale aanbiedingen of online shop kunnen (onderling) verschillen. In het geval dat de BTW-tarieven worden verhoogd gedurende de looptijd van een catalogus of prijslijst, behoudt MDK zich het recht voor om dergelijke bijkomende bedragen aan de klant in rekening te brengen waarbij de klant de mogelijkheid heeft om de overeenkomst binnen 14 dagen te ontbinden nadat MDK de klant op de hoogte heeft gesteld van deze wijziging.

Page | 2

Algemene voorwaarden – Januari 2021 – MDK Flowers & Greens BV.

 1. 5  Indien goederen onjuist geprijsd zijn door een kennelijke fout of verschrijving, hetzij op unit-niveau of als gevolg van de activering van een promotie, zal MDK niet verplicht zijn om die goederen aan u te leveren voor de onjuiste prijs, althans voor zover de klant niet gerechtvaardigd mocht vertrouwen op deze onjuiste prijs. In dergelijke omstandigheden kan MDK u op de hoogte brengen van de correcte prijs en u vragen of u alsnog akkoord gaat met de gewijzigde prijs.
 2. 6  MDK accepteert betaling voor goederen in een aantal vormen zoals aangegeven op de website of het bestelformulier. Betalingsmogelijkheden zijn afhankelijk van het land en bestelkanaal.
 3. 7  De afnemer heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan MDK te melden.
 4. 8  Indien een klant nalaat de juiste betaling bij zijn bestelling mee te sturen dan wel wanneer de betaling door welke reden dan ook wordt geweigerd, heeft MDK recht op, na in gebreke stelling, een vergoeding voor de administratieve kosten voor het aanvragen van de betaling. MDK behoudt zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden of verdere levering aan u op te schorten. Dit doet geen afbreuk aan andere rechten van MDK.
 5. 9  Indien de afnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, zal MDK de afnemer een termijn van 14 dagen gunnen om alsnog aan zijn betalingsverplichting(en) te voldoen. Na deze termijn en het uitblijven van de betaling, is de afnemer over het nog verschuldigde bedrag wettelijke rente verschuldigd en is MDK gerechtigd de door haar gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal:
  • -  15% over openstaande bedragen tot € 2.500,--;
  • -  10% over de daaropvolgende € 2.500,--; en
  • -  5% over de volgende € 5.000,--;
   Met een minimum van € 40,--. Onder openstaande bedragen zoals vermeld in dit lid worden mede begrepen geldvorderingen in een andere valuta dan de euro met een equivalente waarde.
 1. Garantie
 1. 1  MDK biedt de volgende garantie op door haar geleverde goederen:
  • Op alle kamerplanten 2 maanden garantie mits deze planten niet bloot gesteld zijn aan temperaturen onder 15 graden
 2. 2  MDK garandeert verder de kwaliteit en/of bruikbaarheid van de geleverde producten in overeenstemming met de verstrekte specificaties. De datum van levering van de producten geldt als ingangsdatum van de garantie. Als een garantieclaim wordt geaccepteerd door MDK en MDK verzoekt u om het product/de producten terug te sturen, zullen de retourkosten voor rekening van MDK zijn. Eventuele kosten ten gevolge van ongefundeerde claims komen voor rekening van de klant.
 3. 3  Er kan geen aanspraak worden gemaakt op deze garantie:
  • in geval van schade als gevolg van opzettelijke, verwijtbare of nalatige behandeling;
  • bij verkeerd gebruik of slecht onderhoud;
  • bij normale slijtage;
  • indien het product beschadigd is als gevolg van het niet in acht nemen van de instructies voor gebruik.
 1. Aansprakelijkheid
 1. 1  MDK is slechts aansprakelijk voor schade voor zover het risico redelijkerwijs verzekerbaar is.
 2. 2  MDK is niet aansprakelijk voor schade indien er sprake is van eigen schuld, verwijtbaar handelen, roekeloosheid, opzettelijk handelen of andere gedragingen of nalatig handelen aan de zijde van de afnemer voor zover de redelijkheid en billijkheid dit toelaat.

Page | 3

Algemene voorwaarden – Januari 2021 – MDK Flowers & Greens BV.

 1. Website en catalogus disclaimer
 2. 1.  Wijzigingen in het assortiment kunnen op ieder moment worden aangebracht. MDK zal redelijke commerciële inspanningen verrichten om de website up to date te houden, maar de verstrekte informatie en specificaties zijn slechts ter informatie en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Foto's op de website zijn meestal nauwkeurig, maar kleine variaties in kleur, vorm en grootte kunnen voorkomen.
 3. 2.  De inhoud van de website is uitsluitend gericht op personen die toegang tot de site hebben vanuit geografische locaties in het leveringsgebied. MDK is niet verantwoordelijk voor de inhoud van andere gekoppelde websites.
 4. 3.  Als voor advies of informatie op de website verduidelijking of aanvulling is vereist, raden wij u aan om verdere informatie te vragen aan onze klantenservice afdeling. MDK is niet aansprakelijk voor verlies, schade of letsel die kan ontstaan als gevolg van het volgen van deze hulp, advies of informatie.
 5. Intellectuele eigendomsrechten
 6. 1  De informatie en adviezen welke u kunt vinden op de website of in andere publicaties van MDK, zijn uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik en mogen alleen worden gezien als niet meer dan een weergave van 'best practices'.
 7. 2  Alle geschreven tekst, foto's, ontwerpen en inhoud van de website, de catalogi en andere publicaties, in combinatie met de selectie en rangschikking daarvan en alle software compilaties zijn auteursrechtelijk eigendom van MDK of van de personen die een gebruiksrecht aan MDK ter zake hebben verleend en worden als zodanig beschermd. Hierbij zijn alle rechten voorbehouden.
 8. 3  Geen enkel onderdeel van deze website mag worden verveelvoudigd, mechanisch, elektronisch, met inbegrip van fotokopieën, of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MDK of van de houder van het betreffende intellectuele eigendomsrecht.
 9. 4  Alle namen, logo's, slogans, of andere uitspraken kunnen een handelsmerk van ons of een andere persoon of bedrijf zijn. Elk ongeoorloofd gebruik van een merk is onwettig. Het is u niet toegestaan de beschermde teksten en beelden te kopiëren, reproduceren, verzenden, distribueren, commercieel exploiteren of afgeleide werken van dergelijk materiaal of inhoud creëren, dan wel anderen helpen dit te doen. Als u op de hoogte bent van een dergelijke verspreiding of commerciële uitbuiting, gaat u ermee akkoord MDK hiervan onmiddellijk in kennis te stellen.
 10. 5  U erkent dat u door het plaatsen van materiaal op de website van MDK zowel MDK als onze licentiegevers en rechtverkrijgenden een onherroepelijke, voortdurende, royaltyvrije, wereldwijde licentie verleent om de materialen te gebruiken, zowel binnen het MDK domein als anderszins. De vergunning strekt zich uit tot het kopiëren, verspreiden, uitzenden, en het anders overbrengen, en aanpassen en bewerken van de materialen.
 11. Klachtenregeling en geschillen

10.1. MDK raadt de afnemer aan om klachten te mailen naar info@beautanic.nl MDK zal zich inspannen om de klacht naar tevredenheid op te lossen. Leidt dit niet tot een oplossing, dan kan de afnemer gebruikmaken van het Online Dispute Resolution platform van de Europese Commissie. Dit platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr.

10.2. Op overeenkomsten tussen MDK en de afnemer waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

10.3. Eventuele geschillen zullen uitsluitend door de rechtbank in Amsterdam worden beslecht met dien verstande dat MDK een consument ten minste een termijn van een maand gunt om te kiezen voor de wettelijk bevoegde rechter.

Page | 4

Algemene voorwaarden – Januari 2021 – MDK Flowers & Greens BV

 1. Overig

11.1.Indien u of MDK verzuimt een recht af te dwingen onder deze voorwaarden, zal dat u of MDK niet kunnen weerhouden om andere rechten af te dwingen dan wel later alsnog een beroep te doen op dat recht.

 1. 2.  Voor zover enige bepaling van deze voorwaarden door een rechtbank of bevoegde instantie als ongeldig, onwettig of onuitvoerbaar in enige jurisdictie wordt geacht, zal die bepaling niet worden beschouwd als een onderdeel van deze voorwaarden, en zal niet van invloed zijn op de afdwingbaarheid van de rest van deze voorwaarden noch zal het van invloed zijn op de geldigheid, wettigheid en afdwingbaarheid van deze bepaling in enig andere jurisdictie.
 2. 3.  Indien u een zakelijke gebruiker bent, gaat u ermee akkoord MDK en/of een van haar gelieerde ondernemingen en haar functionarissen, directeuren en werknemers, onmiddellijk op verzoek, te vrijwaren voor alle aanspraken, aansprakelijkheid, schade, kosten en uitgaven, waaronder juridische kosten, voortvloeiend uit enige schending van deze voorwaarden door u of enige andere verplichtingen die voortvloeien uit uw gebruik van de website van MDK.